Documenten

Factsheets, handleidingen, rapportages: hier vind je alle documenten die jou kunnen helpen bij het inzameling en recycling van verpakkingsafval.

Aanwijzingsformulier OAG-organisatie

Conform het UP-Gemeenten kan een gemeente met dit aanwijzingsformulier een OAG-organisatie aanwijzen om werkzaamheden uit te voeren namens de gemeente.

Download
Accountantsprotocol gemeentelijke jaaropgave 2019

Instructies aan accountants bij de uitvoering van overeengekomen specifieke werkzaamheden betreffende de gemeentelijke jaaropgave 2019.

Download
Actieplan Recycling Glas 2016-2018

In 2015 is 83% van het verpakkingsglas gerecycled. Dat is veel, ruim boven de Europese doelstelling (60%) maar nog onder de nationale doelstelling (90%). Voor 1 juli 2016 diende het Afvalfonds Verpakkingen een actieplan in bij de Inspectie Leefomgeving en Transport om in 2018 wel de 90% te bereiken.

Download
Alternatief regiemodel kunststof verpakkingsafval

Ten aanzien van de recyclingketen van kunststof verpakkingsafval is – als aanvulling op de huidige systematiek in de Raamovereenkomst Verpakkingen – een nieuwe vorm van ketenregie op handen. In dit document lichten wij die ontwikkelingen en onze verwachtingen daarbij graag nader toe.

Download
Basisdocument ‘Auditen recyclers buiten de EU’

Het Basisdocument ‘Auditen recyclers buiten de EU’ beschrijft een nieuwe, goed werkende systematiek om recyclingbedrijven buiten de EU te auditen en tegelijkertijd de commerciële belangen van de exporteurs te waarborgen. De audits zijn noodzakelijk om, in het kader van de monitoring van de recyclingpercentages voor kunststof verpakkingen, vast te stellen dat voor recycling geëxporteerde kunststoffen ook echt worden gerecycled én dat hierbij wordt voldaan aan ARBO- en milieueisen uit de Europese regelgeving (EVOA).

Download
Beoordelingssystematiek voor de verwerking van resultaten van metingen van fysieke samenstelling

Dit document beschrijft de systematiek die wordt gehanteerd om resultaten van fysieke metingen van de samenstelling van materiaalfracties te verwerken, zodanig dat een oordeel wordt afgegeven over de mate waarin te beoordelen hoeveelheden van materiaalfracties voldoen aan de specificaties. Als materiaalfracties niet voldoen, berekent deze systematiek een correctie. Het per materiaalfractie gecorrigeerde gewicht komt dan in aanmerkingvoor verdere afhandeling.

Download
Bericht voor gemeenten betreffende de inzameling OPK tijdens Corona-crisis

Gemeenten, blijf oudpapier inzamelen

Als gevolg van het coronavirus hebben enkele gemeenten aangekondigd te stoppen met de huis-aan-huis inzameling van oudpapier. Dit vanwege het voorkomen van mogelijke besmettingen van personeel en vrijwilligers en het uitvallen van chauffeurs. Een begrijpelijke overweging, maar wel een met potentieel vergaande gevolgen.

Download
Brief aan gemeenten inzake UMP 3.2
Download
Brief aan gemeenten inzake vaststelling en verrekening jaarvergoedingen 2017-2019
Download
BTW op bijdragen voor inzameling en recycling vanuit Afvalfonds Verpakkingen
Download