Nieuw meetpunt recycling

(Click here to switch to an explanation in English)
Verpakkingen worden al geruime tijd ingezameld, gesorteerd en gerecycled. Jarenlang werden de vele tonnen verpakkingsmateriaal als ‘gerecycled’ geregistreerd als deze na sortering afgezet werden aan een marktpartij, zoals een recycler. De gedachte daarachter is dat als de markt het uitgesorteerde verpakkingsmateriaal afneemt, de markt ervoor zorgt dat deze stroom ook gerecyled wordt. Het gaat dan immers om waardestromen.
  

In het werkproces van een recycler gaat echter nog een deel van de verpakkingen verloren, bijvoorbeeld als gevolg van het verder uitsorteren, reinigen en wassen. Hierdoor is het daadwerkelijke percentage gerecyclede verpakkingen lager dan wat tot nu toe altijd werd geregistreerd. Zie bijgaande tabel voor de Nederlandse recyclingdoelstellingen.

Om meer transparantie in de keten te krijgen is nieuwe Europese wetgeving (richtlijn 94/62/EG) ingevoerd. Voor de meeste materialen betekent de nieuwe richtlijn een verschuiving van het meetpunt recycling, zoals hieronder is afgebeeld voor kunststof verpakkingen. Het gewicht van vocht, vuil, eventuele andere bijproducten en van de materiaalverliezen die tijdens recycling optreden, worden door de verschuiving van het meetpunt niet meer meegenomen in het gewicht van te rapporteren gerecycled materiaal. 

Transparantie en nauwkeurigheid

Bovenstaande moet leiden tot meer informatie over welke weg het afval aflegt en tot meer nauwkeurige cijfers over recycling. Dat is een positieve ontwikkeling, aangezien iedereen gebaat is bij een transparante keten en betrouwbare recyclingcijfers. 

In de praktijk betekent het dat in de hele keten meer inzicht moet komen over de afvalstromen, van sorteerder tot handelaar en recycler. Waar vroeger het proces van registratie en monitoring vaak niet verder ging verhandelen, wordt nu verder in de keten gekeken. 

Wat betekent dit voor afvalbedrijven?

Nedvang is verantwoordelijk voor de juiste registratie hoeveel verpakkingen zijn gerecycled. Maar ook afvalbedrijven hebben hierin een verantwoordelijkheid: zij zijn bij wet verplicht om opgave te doen als zij verpakkingen verhandelen en recyclen. Deze verplichting staat in het Besluit Verpakkingen: een afvalbedrijf/recycler die Nederlands verpakkingsmateriaal verwerkt moet de gegevens opgeven die het Afvalfonds voor haar monitoring nodig heeft. Daarmee is een transparante keten een gedeelde verantwoordelijkheid. 

Alle bedrijven die actief zijn in de handel en recycling van verpakkingen ontvangen van Nedvang een brief met het verzoek om mee te werken aan het opleveren van gegevens. Het proces om tot de juiste gegevens te komen is samengevat in 5 stappen: 

  • Stap 1: Registreren. Nedvang nodigt u via dit registratieformulier uit om u te registeren. Dit formulier kunt u direct invullen.  
  • Stap 2: Rapportageovereenkomst. Als uw registratie door Nedvang is ontvangen, neemt Nedvang persoonlijk contact met u op. Dan bespreekt Nedvang met u de bovengenoemde rapportageovereenkomst en Nedvang vraagt u dan deze, voorzien van uw bedrijfsgegevens, te ondertekenen. 
  • Stap 3: Gegevens aanleveren. Nedvang heeft op basis van de voorschriften in de Regeling een opgavemethode ontwikkeld dat beschrijft welke gegevens nodig zijn. Na ondertekening van de overeenkomst ontvangt u een invulformulier. Daarin vragen wij u om de uitval per materiaalsoort op te geven zoals die optreedt in uw sorteer- en/of recyclingproces en om een beschrijving van de wijze waarop deze gegevens binnen uw bedrijf worden vastgesteld. Bij voorkeur is deze beschrijving onderdeel van uw kwaliteitssysteem. Dit draagt bij aan de onderbouwing van de verstrekte gegevens. Nedvang dient haar rapportage per 1 juni 2023 af te ronden en dit betekent dat uw gegevens uiterlijk voor 1 mei 2023 beschikbaar moeten zijn. 
  • Stap 4: Dataverificatie. Voor de erkenning van uw bedrijf voert Nedvang op locatie een dataverificatie uit. Dit is een verificatie op de kwaliteit van het registratieproces van uw bedrijf en de opgegeven gegevens. De uitkomsten worden met u gedeeld en gevraagd wordt om eventuele bevindingen op te volgen. 
  • Stap 5: Erkenning. als na de dataverificatie blijkt dat de registratie en het rapportageproces voldoen aan de kwaliteitseisen, dan voldoet u aan de wettelijke eisen en erkent Nedvang uw bedrijf. U ontvangt een bewijs van erkenning en een erkenningslogo. Erkenning leidt bovendien tot naamsvermelding op de lijst van erkende afvalbedrijven op de website van Nedvang en de in het vooruitzicht gestelde vergoeding.

Neem bij vragen contact op met ons

Nedvang heeft een projectteam gevormd om u te kunnen assisteren met de aanlevering van de gevraagde gegevens voor 2022 of de controle op uw eerdere aanlevering. U kunt bij vragen over de benodigde gegevens contact met ons opnemen via nmp@nedvang.nl of 070-200 25 80 en dan helpen wij u graag verder.

Wie zijn wij?

Stichting Afvalfonds Verpakkingen

Het Afvalfonds is namens de bedrijven die de verpakte producten op de markt brengen verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van die verpakkingen. De bedrijven financieren dit systeem door een bijdrage per verpakking af te dragen aan het Afvalfonds. Per 1 januari 2023 komt hier ook het verpakkingsafval bij dat lijkt op huishoudelijk afval en vrijkomt in o.a. scholen, kantoren en winkels. Zo zorgen we er met elkaar voor dat nog meer verpakkingsafval een tweede leven krijgt als grondstof voor nieuwe producten of verpakkingen.

 

Nedvang

Nedvang registreert, stimuleert en organiseert de inzameling en recycling van al het verpakkingsafval in Nederland. Nedvang zorgt voor de effectieve en efficiënte uitvoering van de producenten- verantwoordelijkheid voor verpakkingen en draagt daarmee bij aan de circulaire economie. Daarbij letten we op kwaliteit, kwantiteit en rendement.