Wet- en regelgeving

Voor de inzameling en recycling van verpakkingsafval, de doelstellingen en de monitoring hiervan gelden bepaalde wetten en afspraken, waar alle partijen in de keten aan moeten voldoen. Hier zetten we de belangrijkste ervan uiteen.

EU Richtlijn Verpakking en Verpakkingsafval

De Europese richtlijn bepaalt onder andere aan welke minimale recyclingdoelstellingen de lidstaten van de Europese Unie moeten voldoen. Hierin zijn tevens de Essentiële Eisen vastgelegd die gelden voor de samenstelling en hergebruikmogelijkheden van alle verpakkingen in de Europese Unie.

Wet Milieubeheer

De Nederlandse Wet Milieubeheer bepaalt hoe we het milieu in Nederland beschermen. Er staat bijvoorbeeld in welke instrumenten overheden en organisaties daarbij mogen of moeten gebruiken. Dit kunnen wettelijke instrumenten zoals milieuplannen of vergunningen maar ook sanctiemaatregelen zijn. Vanuit Europese wetgeving en de Wet Milieubeheer is ook bepaald dat er een producentenverantwoordelijkheid kan gelden voor het afvalbeheer van bepaalde producten.

Besluit Beheer Verpakkingen

In het Besluit Beheer Verpakkingen is de producentenverantwoordelijkheid voor het verpakkende bedrijfsleven vastgelegd. Dit betekent onder andere dat bedrijven die verpakte producten produceren of importeren verantwoordelijk zijn voor de (kosten van) inzameling en recycling van de verpakkingen in de afvalfase. Deze producentenverantwoordelijkheid wordt collectief uitgevoerd door het Verpact. Op grond van een algemeen verbindend verklaring betaalt elk verpakkend bedrijf daarvoor per kilogram verpakking een afvalbeheersbijdrage. Inmiddels hebben we de inzameling en recycling van verpakkingen aanzienlijk weten te verbeteren en werken we nu samen in een volledige keten om de producentenverantwoordelijkheid na te komen.

Raamovereenkomst Verpakkingen

In de Raamovereenkomst Verpakkingen hebben de Rijksoverheid, de gemeenten en het verpakkende bedrijfsleven afspraken gemaakt over de invulling van de producentenverantwoordelijkheid en de rol van de Nederlandse gemeenten daarin. In het kader van de Raamovereenkomst en de producentenverantwoordelijkheid in bredere zin, werkt Verpact (voorheen Stichting Afvalfonds Verpakkingen) aan het inzamelen en recyclen van verpakkingsafval, de verduurzaming van verpakkingen en de bestrijding van zwerfafval.

Uitvoerings- en Monitoringsprotocol Verpakkingen (UMP)

Verpact (voorheen Nedvang) registreert de inzameling en recycling van verpakkingsafval in Nederland volgens afspraken met de VNG, die de gemeenten van Nederland vertegenwoordigen. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Uitvoerings- en Monitoringsprotocol Verpakkingen (UMP Verpakkingen). Hierin staat wat de regels en eisen zijn voor alle betrokken organisaties en gemeenten. Zo staat er bijvoorbeeld in wat voor soort gegevens gemeenten en afvalbedrijven aan Verpact moeten verstrekken, hoe vaak dit moet en welke vergoeding wordt betaald.

Producentenverantwoordelijkheid

Het verpakkende bedrijfsleven betaalt per kilogram verpakking een afvalbeheersbijdrage. Van dat geld maken wij werk van de producentenverantwoordelijkheid voor het inzamelen en recyclen van verpakkingsmateriaal. Zonder winstoogmerk, voor een circulaire economie van verpakkingen. Klik op de iconen in de afbeelding om te ontdekken hoe we samen de keten sluiten.

Relevante documenten