Kunststof verpakkingsafval

In de Raamovereenkomst (2013-2022) is afgesproken dat gemeenten per 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid voor de regie over kunststof verpakkingsafval van huishoudens krijgen. Gemeenten sluiten contracten met vervoerders, overslagstations en sorteerders om het kunststof te recyclen. Gemeenten declareren het recyclede materiaal bij Nedvang in Wastetool en Nedvang monitort dit proces.

Vergoedingsafspraken

Het ministerie van IenM, de VNG en het verpakkend bedrijfsleven hebben vergoedingsafspraken gemaakt voor de inzameling en sortering van het kunststof verpakkingsafval. Naast de gepubliceerde vergoedingsafspraken heeft het Afvalfonds met bepaalde afvalbedrijven afspraken gemaakt met betrekking tot de nascheiding van kunststofverpakkingen en drankenkartons. Indien er nascheiding plaatsvindt via een van deze bedrijven zal de vergoeding direct aan die bedrijven plaatsvinden. Ga voor meer informatie naar umpverpakkingen.nl.

Controles

Gemeenten laten kunststofverpakkingsafval en drankenkartons inzamelen, sorteren en recyclen. Hiervoor ontvangen zij een vergoeding, mits het materiaal voldoet aan een aantal voorwaarden. Eén van die voorwaarden is dat de materiaalfracties voldoen aan afgesproken kwaliteitseisen. Daarom worden periodiek metingen gedaan op een aantal steekproefsgewijs geselecteerde balen.

Deze metingen dienen op uniforme wijze uitgevoerd te worden. Hiertoe is het ´Meetprotocol samenstelling kunststofverpakkingsafval en drankenkartons van huishoudens´ opgesteld. Dit meetprotocol beschrijft de wijze waarop de samenstelling van te beoordelen materiaalfracties kan worden gemeten, zodat kan worden bepaald wat de samenstelling van te beoordelen materiaalfracties is, in relatie tot afgesproken specificaties. Meer informatie over controles is te vinden op umpverpakkingen.nl.

Beoordelingssystematiek

Na uitvoering van de kwaliteitsmetingen leiden deze tot een resultaat. De resultaten van de metingen moeten vervolgens zodanig worden verwerkt, dat vastgesteld kan worden in hoeverre de totale door een gemeente in WasteTool opgegeven hoeveelheid materiaalfracties voldoen aan de kwaliteitseisen. Hiervoor is een systematiek opgesteld. Deze beschrijft hoe de resultaten van metingen te verwerken, zodat een oordeel wordt afgegeven over de mate waarin materiaalfracties voldoen aan de kwaliteitseisen (specificaties).

Als materiaalfracties hieraan niet voldoen, is er geen sprake van volledige afkeur, maar berekent deze systematiek een correctie op de hoeveelheid gerecycled materiaal. Het per materiaalfractie gecorrigeerde gewicht komt dan in aanmerking voor verdere afhandeling.