Nederland van afval naar grondstof

Of het nu om een potje gel, soepblik of wijnfles gaat: afval kan weer grondstof worden. Wij ondersteunen gemeenten en afvalbedrijven bij het inzamelen en recyclen van verpakkingen. Ontdek wat we voor je kunnen doen.

Registratie en vergoedingen

Met WasteTool registreren wij al het ingezamelde en gerecyclede verpakkingsmateriaal, zodat jij de juiste vergoeding krijgt.

Lees verder

Inzicht in prestaties

Hoe doe je het ten opzichte van anderen? Onze adviseurs geven inzicht op basis van de situatie in jouw gemeente of bedrijf.

Lees verder

Advies bij optimalisatie

Onze adviseurs denken met je mee over aanpassingen die je inzamelings- en recyclingprestaties kunnen verbeteren.

Lees verder

Steeds meer bedrijven laten hun plastic verpakkingsafval kosteloos inzamelen

Schrijf je in bij het loket Afval Goed Geregeld, van 1 mei t/m 31 mei

Het Afvalfonds biedt sinds 1 januari 2023 een kosteloos inzamelsysteem om plastic verpakkingen, drankenkartons (PD) en glazen verpakkingen te scheiden. Dit jaar zijn al 10.000 locaties gestart met gescheiden inzameling van PD en 10.000 met glas. Met ‘Afval Goed Geregeld’ wil het Afvalfonds stimuleren dat we meer gaan recyclen. Hoe meer afval we scheiden, hoe meer grondstoffen we kunnen hergebruiken. Op 1 mei gaat het Afval Goed Geregeld loket weer open en hopen we weer op veel aanmeldingen, zoals vorig jaar. Het zou geweldig zijn als we over een aantal jaar niet alleen al het huishoudelijk, maar ook het bedrijfsmatig afval goed kunnen scheiden en recyclen.

Aanmelden bij online loket Afval Goed Geregeld
Bedrijven die gebruik willen maken van het kosteloze inzamelsysteem kunnen zich bij het online loket www.afvalgoedgeregeld.nl aanmelden. Deze is van 1 mei t/m 31 mei 2023 geopend. De gescheiden inzameling en recycling van het verpakkingsafval start voor nieuwe inschrijvers in het 3e kwartaal dit jaar. Op www.afvalgoedgeregeld.nl is alle aanvullende informatie te vinden en de voorwaarden om mee te kunnen doen.

Nascheiding drankenkartons weer opgestart

Na een tijdelijke stop van een half jaar op het nascheiden van drankenkartons uit het restafval, is de nascheiding van drankenkartons deze week weer hervat. Door gebrek aan recyclecapaciteit voor nagescheiden drankenkartons is deze stroom de afgelopen periode niet gerecycled. In Nederland wordt jaarlijks ongeveer 55 Kton aan drankenkartons op de markt gebracht. We streven naar een circulaire economie waarbij verpakkingsmateriaal grondstof is én blijft. Elke verpakking telt. We zijn dus blij dat de recycling voor drankenkartons weer is opgestart.

Vorig jaar september hebben we gecommuniceerd dat Delkeskamp Verpackungswerke vanwege hoge energiekosten en teruglopende papierafzet, eind 2022 haar bedrijfsactiviteiten heeft beëindigd. Sortering van drankenkartons vanuit het nascheidingsproces is daardoor tijdelijk opgeschort. Het opslaan van nagescheiden drankenkartons was i.v.m. hygiëne helaas geen alternatief.

Nedvang heeft onderhandelingsgesprekken gevoerd met meerdere papierrecyclers binnen de EU. Met als doel om zo snel mogelijk voldoende en stabiele recyclecapaciteit te contracteren voor gescheiden ingezamelde en nagescheiden drankenkartons uit Nederland. Resultaat is dat Nedvang met partijen in Frankrijk, Italië en Spanje contractuele afspraken heeft kunnen maken. Op basis van de uitkomsten van deze onderhandelingen hebben wij in overleg met AEB en AVR besloten de nascheiding van drankenkartons begin april te hervatten. De nagescheiden drankenkartons kunnen ook weer aan de recycler geleverd worden.

Omrin en Nedvang maken afspraken over nascheiding

Omrin en Nedvang hebben overeenstemming bereikt over een samenwerking voor nascheiding van PMD binnen de keten. De gemeenten die nog in de ketenregie zaten en het restafval bij Omrin lieten nascheiden, zijn per 1 januari 2023 overgegaan naar het nascheidingsmodel. In totaal gaat het om circa 300.000 ton huishoudelijk restafval dat jaarlijks bij Omrin wordt verwerkt. Omrin en Nedvang zijn blij met deze nieuwe overeenkomst. Samenwerking binnen de verpakkingsketen is belangrijk voor een toekomst waarin steeds meer verpakkingsafval weer grondstof wordt. Onze belangen komen daarin overeen richting een circulaire economie. Grondstoffen worden schaarser, we moeten zuinig zijn op wat we hebben.

Gemeenten krijgen inzamelvergoeding
In de ketenregie lag de verantwoordelijkheid voor het regisseren van de keten van inzameling tot recycling bij de gemeente. In het nascheidingsmodel is de gemeente enkel verantwoordelijk voor de inzameling en biedt de gemeente haar restafval aan bij een door Nedvang gecontracteerde nascheider en organiseert Nedvang samen met haar partners de rest van de keten. De Omrin gemeenten ontvangen daarom vanaf 1 januari 2023 een inzamelvergoeding per ton na te scheiden restafval. Voor 2022 is deze inzamelvergoeding vastgesteld op € 10,83 per ton ingezameld na te scheiden huishoudelijk restafval. De inzamelvergoeding voor 2023 is nog niet bekend, deze wordt nog vastgesteld in het PKO (Platform Ketenoptimalisatie).

Lees hier het hele bericht.

Recyclen rendabel maken

Dat is wat we doen en waar we je bij helpen. Rendabele recycling draait niet alleen om kwantiteit, maar ook om kwaliteit. Wij helpen je ontdekken hoe je ingezamelde stromen zo zuiver mogelijk houdt en met welke aanpassingen je de prestaties van jouw gemeente of bedrijf nog beter kunt laten aansluiten bij de vraag. Daarbij koppelen we je graag aan relevante partijen uit ons netwerk.

Zo helpen wij jou

Nederland Van Afval Naar Grondstof

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Afvalfonds Verpakkingen (AFV) hebben in 2019 nieuwe afspraken gemaakt voor de inzameling en recycling van verpakkingsafval. Deze zijn vastgelegd in de ‘Ketenovereenkomst 2020-2029’. In deze Ketenovereenkomst zijn modellen voor de inzameling en/of recycling van kunststof verpakkingsafval, metalen verpakkingsafval en drankenkartons opgenomen waar een gemeente uit kan kiezen.

Afvalfonds Verpakkingen en VNG spraken af dat gemeenten              kunnen kiezen om hun rol in de recycling van kunststof verpakkingsafval te beperken tot inzameling of zich aan te sluiten bij een samenwerkingsverband van gemeenten (die vervolgens de verdere verwerking regelt). Op die manier kunnen zij zelf bepalen hoeveel invloed zij willen uitoefenen op de wijze waarop het ingezamelde materiaal wordt gesorteerd en gerecycled en de bijdrage die ze hiermee aan de circulaire economie leveren.

De financiële risico’s voor gemeenten worden beperkt tot een minimum. Het Afvalfonds Verpakkingen vergoedt de kosten voor het sorteren en vermarkten rechtstreeks aan de publieke regieorganen en private contractpartijen. Nedvang b.v. sluit hiertoe contracten met partijen die verantwoordelijk zijn voor transport, op- en overslag, nascheiding, sortering en recycling van voornamelijk kunststof verpakkingsafval.

Meer over het recyclen van verpakkingen