Nederland van afval naar grondstof

Of het nu om een potje gel, soepblik of wijnfles gaat: afval kan weer grondstof worden. Wij ondersteunen gemeenten en afvalbedrijven bij het inzamelen en recyclen van verpakkingen. Ontdek wat we voor je kunnen doen.

Registratie en vergoedingen

Met WasteTool registreren wij al het ingezamelde en gerecyclede verpakkingsmateriaal, zodat jij de juiste vergoeding krijgt.

Lees verder

Inzicht in prestaties

Hoe doe je het ten opzichte van anderen? Onze adviseurs geven inzicht op basis van de situatie in jouw gemeente of bedrijf.

Lees verder

Advies bij optimalisatie

Onze adviseurs denken met je mee over aanpassingen die je inzamelings- en recyclingprestaties kunnen verbeteren.

Lees verder

Inschrijving Afvalfonds Verpakkingen Awards gestart

Vanwege de succesvolle eerste editie vorig jaar, gaat het Afvalfonds ook dit jaar, samen met haar uitvoeringsorganisaties Nederland Schoon, Nedvang b.v., het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) en Statiegeld Nederland de felbegeerde Afvalfonds Verpakkingen Awards uitreiken. Want goede initiatieven en samenwerkingen hebben we hard nodig om de recycling van verpakkingen verder te blijven ontwikkelen en de recyclingdoelstellingen te kunnen behalen.

Wilt u 12 oktober a.s. ook op het podium staan om zo’n felbegeerde Award in ontvangst te nemen en de nodige positieve publiciteit te krijgen voor uw initiatief? Aarzel dan niet en doe mee! Op www.afvalfondsverpakkingenawards.nl vindt u alle informatie over de verschillende categorieën. We kijken uit naar uw deelname!

Omrin en Nedvang maken afspraken over nascheiding

Omrin en Nedvang hebben overeenstemming bereikt over een samenwerking voor nascheiding van PMD binnen de keten. De gemeenten die nog in de ketenregie zaten en het restafval bij Omrin lieten nascheiden, zijn per 1 januari 2023 overgegaan naar het nascheidingsmodel. In totaal gaat het om circa 300.000 ton huishoudelijk restafval dat jaarlijks bij Omrin wordt verwerkt. Omrin en Nedvang zijn blij met deze nieuwe overeenkomst. Samenwerking binnen de verpakkingsketen is belangrijk voor een toekomst waarin steeds meer verpakkingsafval weer grondstof wordt. Onze belangen komen daarin overeen richting een circulaire economie. Grondstoffen worden schaarser, we moeten zuinig zijn op wat we hebben.

Gemeenten krijgen inzamelvergoeding
In de ketenregie lag de verantwoordelijkheid voor het regisseren van de keten van inzameling tot recycling bij de gemeente. In het nascheidingsmodel is de gemeente enkel verantwoordelijk voor de inzameling en biedt de gemeente haar restafval aan bij een door Nedvang gecontracteerde nascheider en organiseert Nedvang samen met haar partners de rest van de keten. De Omrin gemeenten ontvangen daarom vanaf 1 januari 2023 een inzamelvergoeding per ton na te scheiden restafval. Voor 2022 is deze inzamelvergoeding vastgesteld op € 10,83 per ton ingezameld na te scheiden huishoudelijk restafval. De inzamelvergoeding voor 2023 is nog niet bekend, deze wordt nog vastgesteld in het PKO (Platform Ketenoptimalisatie).

Lees hier het hele bericht.

Eerste inzamelaars uit de startblokken voor gescheiden inzameling verpakkingen bedrijfsafval

Het Afvalfonds Verpakkingen en Nedvang maken vandaag bekend de eerste overeenkomsten te zijn aangegaan met afvalinzamelaars PreZero, Renewi, Remondis, RD4, Omega Containers en Midwaste (namens o.a. Meerlanden, ACV, BAT, Saver, Afvalstoffendienst ’s-Hertogenbosch, Irado) die met ingang van 2023 voor het Afvalfonds de bedrijfsmatige gescheiden inzameling gaan uitvoeren. Ook is een samenwerking met het tech-platform Seenons aangegaan om ook andere afvalinzamelaars de mogelijkheid te geven om de kosteloze inzameling van verpakkingen uit te voeren in opdracht van het Afvalfonds.

Met ingang van 2023 wijzigt de wet en gaat het Afvalfonds naast huishoudelijke inzameling ook gescheiden inzameling van drankenkartons en glazen en plastic consumentenverpakkingen van bedrijven organiseren en betalen. Het gaat dan bijvoorbeeld om drinkpakjes, plastic snoeppapiertjes, chips-, en snoepzakjes, glazen verpakkingen bij o.a. kantoren, basisscholen en winkels. Vanaf 1 januari 2023 wordt dit gescheiden verpakkingsmateriaal kosteloos ingezameld. Hiervoor zijn Afvalfonds en Nedvang in gesprek gegaan met een aantal afvalinzamelaars om een start te maken met het systeem. Er zijn meer inzamelaars met interesse. Logistieke partijen door heel Nederland die nog mee willen doen aan deze inzameling, kunnen zich hier melden via het Seenons-platform.

Lees hier het hele bericht.

Keurmeesterschap voor betere kwaliteit PMD

173 acceptanten, van 50 verschillende op- en overslaglocaties, hebben de training voor Keurmeesterschap afgerond. De training is een initiatief van RKN (Regie Kunststoffen Nederland) en Nedvang en wordt uitgevoerd door Royal Haskoning. De training draait om het acceptatiebeleid van ingezameld PMD en is gegeven op 40 verschillende locaties.

De beoordeling van ingezamelde vrachten vindt plaats bij de op- en overslag. Ingezameld materiaal dat niet voldoet aan de gestelde kwaliteitsafspraken, moet volgens het beoordelingsprotocol bij de op- en overslag gedeeltelijk of volledig worden afgekeurd. De op- en overslagen zijn cruciaal bij het verbeteren van de PMD-kwaliteit van geaccepteerd materiaal.

In het vernieuwde beoordelingsprotocol 3.0 is het Keurmeesterschap toegevoegd om de acceptanten meer handvatten aan te reiken om het PMD beter te kunnen beoordelen op de kwaliteit. Het vernieuwde protocol is van kracht per 1 januari 2022.

Recyclen rendabel maken

Dat is wat we doen en waar we je bij helpen. Rendabele recycling draait niet alleen om kwantiteit, maar ook om kwaliteit. Wij helpen je ontdekken hoe je ingezamelde stromen zo zuiver mogelijk houdt en met welke aanpassingen je de prestaties van jouw gemeente of bedrijf nog beter kunt laten aansluiten bij de vraag. Daarbij koppelen we je graag aan relevante partijen uit ons netwerk.

Zo helpen wij jou

Nederland Van Afval Naar Grondstof

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Afvalfonds Verpakkingen (AFV) hebben in 2019 nieuwe afspraken gemaakt voor de inzameling en recycling van verpakkingsafval. Deze zijn vastgelegd in de ‘Ketenovereenkomst 2020-2029’. In deze Ketenovereenkomst zijn modellen voor de inzameling en/of recycling van kunststof verpakkingsafval, metalen verpakkingsafval en drankenkartons opgenomen waar een gemeente uit kan kiezen.

Afvalfonds Verpakkingen en VNG spraken af dat gemeenten              kunnen kiezen om hun rol in de recycling van kunststof verpakkingsafval te beperken tot inzameling of zich aan te sluiten bij een samenwerkingsverband van gemeenten (die vervolgens de verdere verwerking regelt). Op die manier kunnen zij zelf bepalen hoeveel invloed zij willen uitoefenen op de wijze waarop het ingezamelde materiaal wordt gesorteerd en gerecycled en de bijdrage die ze hiermee aan de circulaire economie leveren.

De financiële risico’s voor gemeenten worden beperkt tot een minimum. Het Afvalfonds Verpakkingen vergoedt de kosten voor het sorteren en vermarkten rechtstreeks aan de publieke regieorganen en private contractpartijen. Nedvang b.v. sluit hiertoe contracten met partijen die verantwoordelijk zijn voor transport, op- en overslag, nascheiding, sortering en recycling van voornamelijk kunststof verpakkingsafval.

Meer over het recyclen van verpakkingen