Rules of engagement nascheiding

Met ingang van 1 januari 2023 is de producentenverantwoordelijkheid van Stichting Afvalfonds Verpakkingen uitgebreid naar de recycling van gebruikte consumentenverpakkingen in het bedrijfsafval. Bedrijfsmatige plastic consumentenverpakkingen en drankenkartons kunnen via enerzijds een systeem van bronscheiding of anderzijds via een systeem van nascheiding worden ingezameld. Doel is om meer consumentenverpakkingen te (doen) recyclen en thermische verwerking van voornoemd materiaal terug te dringen.

Deze Rules of Engagement (Rules of Engagement) hebben betrekking op de nascheiding van bedrijfsmatig restafval (het Bedrijfsmatig Innamesysteem Nascheiding).

Overleg marktpartijen
Over deze Rules of Engagement heeft Nedvang overleg gehad met marktpartijen, onder meer via de Vereniging van Afvalbedrijven.

Aansluiten bij bestaande inzamellogistiek en relatie tussen Inzamelaar en Nascheider
Er is bij de opzet van het Bedrijfsmatig Innamesysteem Nascheiding voor gekozen om (i) het systeem bij aanvang primair te richten op materiaal afkomstig uit bestaande inzamelroutes bij kantoren, winkels, dienstverleningsbedrijven (en soortgelijke ontdoeners) en (ii) de beoordeling van de geschiktheid van bepaald materiaal voor het Bedrijfsmatig Innamesysteem Nascheiding primair bij de Nascheider en de Inzamelaar te leggen. Hiermee wordt bij aanvang van het Bedrijfsmatig Innamesysteem Nascheiding zoveel als mogelijk aangesloten bij de bestaande inzamellogistiek.

Ambitie op de korte- en lange termijn
Nedvang heeft ten aanzien van de beschikbare capaciteit in het Bedrijfsmatig Innamesysteem Nascheiding een ambitie op de korte termijn en op de lange termijn. Ten aanzien van de korte termijn geldt dat de in de markt beschikbare capaciteit bij Nascheiders ten behoeve van het Bedrijfsmatig Innamesysteem Nascheiding beperkt is in verhouding tot de hoeveelheid potentieel geschikt restafval. Doel van de onderhavige Rules of Engagement is om op de korte termijn tot een passende benutting van de beschikbare capaciteit te komen. Vanwege deze beperkte beschikbare capaciteit is er geen garantie voor aan de Rules of Engagement deelnemende inzamelaars dat aangeboden materiaal daadwerkelijk kan worden nagescheiden.

Uitbreiding van de huidige in de markt beschikbare nascheidingscapaciteit vergt een lange termijn aanpak en lange termijn investeringen. Op de lange termijn kan het Bedrijfsmatig Innamesysteem Nascheiding – in overleg met diverse marktpartijen en indachtig de (wettelijke) verplichtingen van Nedvang en Afvalfonds Verpakkingen – verder worden uitgebreid om tot een grotere capaciteit en een betere geografische spreiding te komen en zo het systeem eenvoudiger en ruimer toegankelijk te maken.

Evaluatie
De toepassing van deze Rules of Engagement zal door Nedvang nader worden geëvalueerd en het Bedrijfsmatig Innamesysteem Nascheiding zal worden doorontwikkeld. Daarbij zullen de meerwaarde die de onderhavige opzet van het Bedrijfsmatig Innamesysteem Nascheiding heeft voor de nakoming van de (wettelijke) verplichtingen en doelstellingen van Nedvang en de impact van het systeem op de (efficiëntie van) de bedrijfsmatige (rest)afvalinzameling en bedrijfsmatige inname via bronscheiding in Nederland worden meegewogen. De onderhavige Rules of Engagement betreffen derhalve een startpunt.

Toepassing Rules of Engagement
Een beroep op het bepaalde in deze Rules of Engagement staat in beginsel open voor alle inzamelaars die hun bedrijfsmatig restafval – voor rekening van Nedvang – wensen na te laten scheiden bij één van de door Nedvang B.V. (Nedvang) daartoe aangewezen en gecontracteerde nascheiders (de Nascheiders). Nascheiding vindt alleen plaats indien en voor zover capaciteit beschikbaar is en over de benutting van die capaciteit overeenstemming is bereikt tussen de Nascheider en de inzamelaar.

Nedvang zal een lijst van de desbetreffende Nascheiders op haar website publiceren zodat inzamelaars met de desbetreffende Nascheiders in overleg kunnen treden over deelname van inzamelaars aan het Bedrijfsmatig Innamesysteem Nascheiding. Nascheiders komen uitsluitend op voornoemde lijst indien zij met Nedvang specifieke afspraken hebben gemaakt met betrekking tot de uitvoering en toepassing van de Rules of Engagement. De inzamelaar kan bij ondertekening van deze Rules of Engagement aangeven of hij zijn deelname aan het Bedrijfsmatig Innamesysteem Nascheiding kenbaar wil maken via de website van Nedvang.

Rules of engagement