Regelgeving

Verwerking afvalstoffen

Ook is in de Wet Milieubeheer vastgelegd hoe afvalstoffen bij voorkeur verwerkt moeten worden. Vaak wordt dit aangeduid met de Ladder van Lansink, vernoemd naar het Kamerlid dat de volgende  voorkeursvolgorde bepleitte:

  • preventie;
  • voorbereiding voor hergebruik;
  • recycling;
  • andere nuttige toepassing, waaronder energieterugwinning;
  • veilige verwijdering.

Besluit verpakkingen

Het Besluit beheer verpakkingen 2014 (het Besluit) geldt in Nederland sinds januari 2015. Op grond van dit besluit zijn producenten en importeurs verantwoordelijk voor preventie, inzameling en recycling van de verpakkingen die zij op de markt brengen. In het Besluit staan ook de plichten omschreven van bedrijven waarop het Besluit van toepassing is. Europese regelgeving

De Europese regelgeving is vastgelegd in Richtlijn 94/62/EC betreffende verpakkingen en verpakkingsafval uit 1994. Deze richtlijn verplicht Europese lidstaten om verpakkingen zodanig te ontwerpen, dat de milieubelasting wordt geminimaliseerd en gescheiden inzameling/recycling wordt bevorderd. Daarbij gelden minimale eisen voor recycling, waarover lidstaten jaarlijks binnen achttien maanden na afloop van het kalenderjaar moeten rapporteren. 

Uitvoering

De Europese Unie laat lidstaten vrij om de Richtlijn verpakkingen en verpakkingsafval naar eigen inzicht in te vullen, zo lang deze wijze in lijn is met het Europese Verdrag. 

  • Denemarken: coördinatie vanuit de nationale overheid zonder verpakkingenbelasting.
  • Hongarije en Kroatië: coördinatie vanuit de nationale overheid met verpakkingenbelasting.
  • IJsland: verpakkingenbelasting (gefinancierd  door een fonds in beheer van het verpakkend bedrijfsleven).
  • Overige landen: producentenverantwoordelijkheid.