Nieuw meetpunt recycling

Het meetpunt voor recycling is veranderd door nieuwe Europese regelgeving. Concreet leidt dit met ingang van het rapportagejaar 2021 tot twee belangrijke veranderingen:

  • Waar vindt de recycling precies plaats (in NL, in EU, buiten de EU)?
  • Hoeveel materiaal valt er nog uit bij recyclers als gevolg van sorteren, reinigen en wassen (zie stap 1 in figuur)?

De gegevens over gerecyclede kilotonnen werden tot dusverre door Nedvang vooral bij sorteerders verzameld. Nedvang heeft in dit kader van meer partijen verder in de keten informatie nodig over wat er gebeurt met het verpakkingsmateriaal en zal dit in overleg met betrokkenen in kaart brengen vanwege de rapportageverplichtingen.

Doel van het nieuwe meetpunt

Doel van het nieuwe meetpunt is om informatie te generen om hoogwaardige recycling te stimuleren in de keten. Dit bekent dat we willen weten in welk land de verpakkingen worden gerecycled, met welke recyclingtechniek en de bijbehorende uitvalpercentages.

2022 opstartjaar

Omdat de wetgeving belangrijke consequenties heeft voor de monitoring en verslaglegging vanaf rapportagejaar 2021 beschouwt Nedvang dit eerste jaar van nieuwe rapportage als een opstartjaar. In dit opstartjaar krijgt de wijze van meten definitief vorm en kunnen de invulformulieren nog aangepast en geüniformeerd worden. Ook wordt gestreefd naar een Europese aanpak.

Neem bij vragen contact op met ons

Nedvang heeft een projectteam gevormd om u te kunnen assisteren met de aanlevering van de gevraagde gegevens voor 2021 of de controle op uw eerdere aanlevering. U kunt bij vragen over de benodigde gegevens contact met ons opnemen via nmp@nedvang.nl of 070-200 25 80 en dan helpen wij u graag verder.

Wie zijn wij?

Stichting Afvalfonds Verpakkingen

Het Afvalfonds is namens de bedrijven die de verpakte producten op de markt brengen verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van die verpakkingen. De bedrijven financieren dit systeem door een bijdrage per verpakking af te dragen aan het Afvalfonds. Per 1 januari 2023 komt hier ook het verpakkingsafval bij dat lijkt op huishoudelijk afval en vrijkomt in o.a. scholen, kantoren en winkels. Zo zorgen we er met elkaar voor dat nog meer verpakkingsafval een tweede leven krijgt als grondstof voor nieuwe producten of verpakkingen.

 

Nedvang

Nedvang registreert, stimuleert en organiseert de inzameling en recycling van al het verpakkingsafval in Nederland. Nedvang zorgt voor de effectieve en efficiënte uitvoering van de producenten- verantwoordelijkheid voor verpakkingen en draagt daarmee bij aan de circulaire economie. Daarbij letten we op kwaliteit, kwantiteit en rendement.